ORDINUL BIOINGINERILOR DIN ROMANIA

Titluri acte normative de interes – pentru profesionistii in domeniul activitatilor de bioinginerie

 •  Ordin nr. 527 din 29/07/1999

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 12/08/1999

pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale

 • Ordonanţă de urgenţă nr. 83 din 19/06/2000

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 291 din 27/06/2000

privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical 

new

 • Ordin nr. 792 din 29/06/2006

 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 595 din 10/07/2006

privind desfăşurarea procedurii de investigaţie clinică şi a procedurii de evaluare a performanţei pentru dispozitivele medicale

Reclame

3 răspunsuri to “Titluri acte normative de interes – pentru profesionistii in domeniul activitatilor de bioinginerie”

 1. Adrian Popescu said

  ORDIN Nr. 412/159 din 14 aprilie 2006
  privind aprobarea Criteriilor de selecţie a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice – radiologie şi imagistică medicală, precum şi a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice – radiologie şi imagistică medicală
  EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  Nr. 412 din 14 aprilie 2006
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  Nr. 159 din 11 aprilie 2006
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 352 din 19 aprilie 2006

  Apreciază

 2. Dan said

  [………..]

  l) Accesorii pentru prelucrare, transmisie si stocare a imaginilor
  – camera obscura umeda manuala 1 punct sau
  – developator automat umed 3 puncte sau
  – developator umed day light 5 puncte sau
  – cititor de placi fosforice 8 puncte sau
  – statie der postprocesare DICOM 10 puncte
  – arhiva film radiografice 5 puncte
  – arhiva CD 8 puncte
  – arhiva de mare capacitate (PACS) 10 puncte
  – digitizer pentru medii transparente (filme) 5 puncte

  B. Evaluare resurse umane: pentru fiecare categorie de personal se acordă următorul punctaj:
  – Medici – medic de specialitate radiologie şi imagistică medicală 9 puncte
  – medic cu competenţă Eco 5 puncte
  – medic cu competenţă CT 5 puncte
  – medic cu competenţă RMN 5 puncte
  – medic cu competenţa imagistica sânului 5 puncte

  – Operatori
  – absolvent colegiu imagistică medicală 5 puncte
  – asistent medical imagistică medicală 3 puncte
  – bioinginer 6 puncte
  – fizician 6 puncte

  – Asistenţi medicali
  – de radiologie 4 puncte
  – alte specialităţi pentru Eco + ATI 3 puncte

  – Personal auxiliar – tehnician aparatură medicală

  […………]

  Apreciază

 3. Adrian Popescu said

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar Text în vigoare începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007 Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 2 februarie 2007: – Legea nr. 125/2005, prin care a fost aprobată cu modificări Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004; – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2005*, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2005; – Ordonanţa Guvernului nr. 33/2005*, aprobată cu modificări prin Legea nr. 351/2005; – Legea nr. 323/2005; – Ordonanţa Guvernului nr. 23/2006, aprobată prin Legea nr. 312/2006; – Legea nr. 282/2006; – Ordonanţa Guvernului nr. 62/2006; – Ordonanţa Guvernului nr. 23/2007. Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt în prezent modificate, abrogate sau respinse şi modificările efectuate prin aceste acte normative asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 nu mai sunt de actualitate. NOTĂ: Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin: – Ordonanţa Guvernului nr. 23/2006, aprobată prin Legea nr. 312/2006; – art. 2 din Legea nr. 282/2006. Reproducem mai jos aceste prevederi. 1. Art. 1 – 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2006, aprobată prin Legea nr. 312/2006: „ART. 1 (1) Salariile de bază ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, stabilite potrivit anexelor nr. I – IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, se majorează în două etape, astfel: a) cu 5% începând cu data de 1 februarie 2006 faţă de nivelul din luna ianuarie 2006; b) cu 6% începând cu data de 1 septembrie 2006 faţă de nivelul din luna august 2006. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), limita minimă şi limita maximă a salariilor de bază prevăzute în anexele nr. I – IV la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, se majorează cu 5% începând cu data de 1 februarie 2006 şi cu 6% începând cu data de 1 septembrie 2006. ART. 2 Salariile de bază individuale care se situează între limitele prevăzute în anexele nr. I – IV la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonanţe, se vor acorda şi pentru luna ianuarie 2006 şi vor fi majorate începând cu data de 1 februarie 2006 cu 5% faţă de nivelul din luna ianuarie 2006 şi, respectiv, începând cu data de 1 septembrie 2006 cu 6% faţă de nivelul din luna august 2006. ART. 3 Salariile de bază individuale, calculate pentru prima etapă şi a doua etapă de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, vor fi rotunjite din 1 leu în 1 leu, în favoarea salariaţilor.” 2. Art. 2 din Legea nr. 282/2006: „ART. 2 Salariile de bază la limita minimă şi maximă se vor majora conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 23/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2006.” Măsurile pe care le generează prezenta ordonanţă de urgenţă vizează interesul social, cointeresarea personalului în vederea creşterii calităţii serviciilor medicale acordate, buna desfăşurare a activităţii în unităţile sanitare publice finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi de la bugetul de stat şi constituie situaţii de urgenţă de interes public. Având în vedere că nivelul de salarizare scăzut şi neadecvat al personalului din sectorul sanitar nu acoperă necesităţile unui trai decent, precum şi imposibilitatea adoptării măsurii propuse pe calea procedurii legislative ordinare până la încheierea anului 2004, astfel încât personalul vizat să poată beneficia de mărirea salarială începând cu luna ianuarie 2005, se impune adoptarea de urgenţă a prezentei reglementări. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. CAP. 1 Dispoziţii generale ART. 1 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică personalului din unităţile sanitare finanţate după cum urmează: a) integral de la bugetul de stat; b) integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate; c) din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat; d) integral din venituri proprii. (2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă personalul contractual care prestează activitate în funcţii de execuţie şi de conducere. ART. 2 Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigură de fiecare ordonator de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual, potrivit legii. ART. 3 *** Abrogat CAP. 2 Elementele sistemului de salarizare ART. 4 Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile şi alte drepturi. ART. 5 Salariile de bază pentru personalul de execuţie sunt diferenţiate pe funcţii, grade şi trepte profesionale şi sunt prevăzute în anexele nr. I – IV. ART. 6 (1) Salariul de bază pentru personalul cu funcţii de conducere este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradelor sau treptelor profesionale, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, care face parte din salariul de bază. (2) Indemnizaţiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază al funcţiei de execuţie şi sunt prevăzute în anexa nr. V. (3) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, personalul beneficiază de indemnizaţii stabilite procentual din salariul de bază, care se adaugă la salariul de bază şi fac parte din acesta. (4) Indemnizaţia de conducere se acordă şi personalului contractual de execuţie care conduce sau coordonează programe ori proiecte prevăzute în obiectul de activitate al unităţii sanitare publice, în procent de până la 20% din salariul de bază, pe perioada în care conduce sau coordonează programe ori proiecte, stabilită de ordonatorul de credite în raport cu complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat. (5) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice se stabilesc de ministrul sănătăţii publice, respectiv de conducătorii ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, sau, după caz, de managerul spitalului, între limitele minime şi maxime prevăzute în anexa nr. VII, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice, sau, după caz, de conducătorii ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie. Limitele minime şi maxime prevăzute în anexa nr. VII sunt stabilite în funcţie de numărul de paturi al spitalului public. (6) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere de director, director adjunct ştiinţific, director adjunct financiar-contabilitate şi contabil-şef din cadrul Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti şi din centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti sunt prevăzute în anexa nr. VIII. ART. 7 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al posturilor prevăzute în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. (2) Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe funcţii de execuţie în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total stabilit potrivit prevederilor alin. (1). (3) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabileşte o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, de la data de întâi a lunii următoare, altor persoane pe perioada rămasă. (4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (5) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit. ART. 8 (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază, la funcţia de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel: _________________________________________ Tranşa de vechime Cota din salariul în muncă de bază _________________________________________ – între 3 şi 5 ani 5% – de la 5 – 10 ani 10% – de la 10 – 15 ani 15% – de la 15 – 20 de ani 20% – peste 20 de ani 25% _________________________________________ (2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă. (3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate. (4) Pensionarii pentru limită de vârstă, care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul sanitar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate. ART. 9 Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de bază, pentru munca prestată în timpul nopţii, dacă efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte. ART. 10 (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează: a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător. ART. 11 Personalul care posedă titlul ştiinţific de doctor beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bază, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific respectiv, care se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea sporului. ART. 12 (1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere. (2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 50% din tariful orar al salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 25% . (3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 50% . (4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) şi (3) se aprobă trimestrial de comitetul director. ART. 13 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; b) pentru activităţi ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite, un spor de până la 15% din salariul de bază; c) pentru activităţile care se desfăşoară în serviciile de ambulanţă, structurile de primire a urgenţelor – UPU şi CPU -, secţiile şi compartimentele de ATI, Anestezie şi de Terapie Intensivă şi care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfăşoară în condiţii deosebite, un spor de până la 25% din salariul de bază; d) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; e) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, personalul blocului operator, psihiatrie, medicină legală, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii, cuantumul sporului este de 50 – 100% din salariul de bază; f) pentru personalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi cu condiţii deosebite de muncă – dispersare, altitudine, căi de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 60% din salariul de bază; g) pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii, un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a; h) pentru unităţile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătăţii, un spor de până la 15% din salariul de bază. (2) Localităţile cu condiţii deosebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate, în care se află unităţi sanitare, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor prevăzute la alin. (1), precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. Pentru sporurile prevăzute la alin. (1) lit. e) este necesar şi avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice. (4) Nevăzătorii cu handicap grav care sunt încadraţi în muncă beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază. ART. 14 Munca prestată în unităţile sanitare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de până la 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite. Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător. ART. 15 În unităţile sanitare unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 pot primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, prevăzut la art. 9, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture. ART. 16 (1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfăşoară activitate integrată în unităţile sanitare în care funcţionează catedra sau disciplina didactică. (2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte unităţi decât cele sanitare este integrat în unităţile sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii. (3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia rezidenţilor, desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate şi vacante. (4) Cadrele didactice, la încetarea raporturilor de muncă cu unităţile de învăţământ, care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani, îşi pot continua activitatea, cu norma întreagă, în unităţile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată. ART. 17 Personalul contractual salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei poate beneficia anual de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul precedent, cu condiţia încadrării în nivelul alocaţiilor prevăzute pentru cheltuielile cu salariile. ART. 18 (1) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior. (2) Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere cu până la 20% a salariului de bază avut. ART. 19 (1) Pentru stabilirea salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, ori care în ultimele 12 luni au fost în concediu medical, concediu fără plată, potrivit legii, sau au avut contractele individuale de muncă suspendate, sunt evaluate printr-un examen de testare a cunoştinţelor profesionale, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs, pentru cei care promovează examenul de testare. (2) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care promovează examenul de testare a cunoştinţelor profesionale va beneficia de o creştere a salariului de bază avut, în situaţia în care salariul de bază se situează între limitele prevăzute de lege pentru funcţia, gradul profesional sau treapta profesională respectivă. În situaţia în care salariul de bază avut se situează sub salariul minim al funcţiei, gradului sau treptei profesionale respective, la determinarea salariului de bază se va lua în calcul salariul minim al funcţiei, gradului sau treptei profesionale respective. (3) În cazul nepromovării acestui examen, persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim actual al funcţiei avute anterior. ART. 20 (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfăşurat activitate, raportată la perioada întregului an. (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare sau au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Premiul anual nu se acordă persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motive imputabile lor. (4) Premiul anual aferent anului 2005 se acordă începând cu luna ianuarie 2006. ART. 21 (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în statul de funcţii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat, fără a se depăşi valoarea economiilor realizate. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. CAP. 3 Alte drepturi ART. 22 (1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, prin cumul de funcţii, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au funcţia de bază în afara unităţii. (2) Posturile vacante din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate. (3) Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana care cumulează are funcţia de bază, iar cumulul de funcţii se efectuează în afara programului de la norma de bază. ART. 23 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul încadrat în unităţile sanitare publice finanţate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate beneficiază lunar de maximum 20 de tichete de masă. ART. 24 (1) Personalul contractual din sistemul sanitar, în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, beneficiază de servicii medicale, tratament şi medicaţie, în regim gratuit, numai la recomandarea medicului de specialitate, suportate din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi de la bugetul de stat, după caz, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) Unităţile sanitare publice eliberează, în regim gratuit, personalului contractual din unităţile sanitare certificatul prenupţial şi fişa medicală pentru conducătorii auto. CAP. 4 Angajarea şi promovarea în funcţii ART. 25 (1) Angajarea personalului pe funcţii, grade şi trepte profesionale se face prin concurs pe un post vacant existent în statul de funcţii. (2) Promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării. (3) Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. ART. 25^1 Pentru unităţile sanitare publice finanţate integral de la bugetul de stat, ordonatorii principali de credite pot aproba o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la legea bugetului de stat şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, transformarea posturilor vacante. CAP. 5 Delegarea şi detaşarea ART. 26 (1) Personalul încadrat în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar poate fi delegat pentru exercitarea cu caracter temporar a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă. (2) Delegarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 60 de zile şi se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile. (3) Personalul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege. ART. 27 Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă. ART. 28 (1) Personalul încadrat în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar poate fi detaşat la un alt angajator în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. (2) Detaşarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult un an şi, în mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni. (3) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege. (4) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea. (5) Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat. CAP. 6 Drepturi în cazul mutării în altă localitate ART. 29 (1) Personalul mutat în cadrul aceleiaşi unităţi sanitare, în altă localitate, are dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru gospodăria sa; b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bază net lunar; c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa. (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele care se mută în altă unitate sanitară situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în documentul de solicitare de încadrare s-a făcut această menţiune. Plata drepturilor respective se suportă de unitatea sanitară publică la care se face angajarea. ART. 30 (1) La încadrarea într-o unitate sanitară publică din sectorul sanitar, din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat. În cazul medicilor şi farmaciştilor, indemnizaţia de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii sau a rezidenţiatului, de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs. (2) Indemnizaţia de instalare este echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea personalului de specialitate medico-sanitar se face cu mare greutate, stabilite de ordonatorul de credite şi avizate de Ministerul Sănătăţii sau de celelalte ministere cu reţea sanitară proprie. (3) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au încetat activitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an. CAP. 7 State de funcţii ART. 31 (1) După aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului de venituri şi cheltuieli, fiecare unitate sanitară cu personalitate juridică îşi întocmeşte anual statul de funcţii, cu încadrarea în normativele de personal, numărul maxim de posturi repartizat şi în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Statul de funcţii se aprobă de Ministerul Sănătăţii sau de celelalte ministere cu reţea sanitară proprie ori de direcţia de sănătate publică, după caz, în funcţie de subordonare. CAP. 8 Dispoziţii finale ART. 32 (1) În anul 2005 salariile de bază individuale ale personalului din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea procentelor de majorare prevăzute pe funcţii, grade şi trepte profesionale în anexa nr. VI. (2) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din creşterea rezultată ca diferenţă între salariul de bază individual stabilit potrivit alin. (1) şi salariul de bază avut în luna decembrie 2004, iar diferenţa se acordă începând cu luna octombrie 2005. (3) Salariile de bază individuale, calculate conform prevederilor alin. (1) şi (2), vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului. ART. 32^1 (1) Salariile de bază stabilite potrivit anexelor nr. I – IV se majorează în 3 etape, astfel: a) cu 5% începând cu data de 1 ianuarie 2007 faţă de nivelul din luna decembrie 2006; b) cu 2% începând cu data de 1 aprilie 2007 faţă de nivelul din luna martie 2007; c) cu 14% începând cu data de 1 octombrie 2007 faţă de nivelul din luna septembrie 2007. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), limita minimă şi limita maximă a salariilor de bază prevăzute în anexele nr. I – IV se majorează cu 5% începând cu data de 1 ianuarie 2007, cu 2% începând cu luna aprilie 2007 şi cu 14% începând cu luna octombrie 2007. (3) Majorarea prevăzută la alin. (2) se aplică şi pentru personalul contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază. (4) Salariile de bază individuale calculate pentru cele 3 etape de majorare, precum şi salariile de bază individuale majorate potrivit prevederilor art. 32^2 se rotunjesc din 1 leu în 1 leu în favoarea salariaţilor. ART. 32^2 Salariile de bază pentru unele funcţii prevăzute în anexa nr. I „Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar”, pct. II „Unităţi clinice, institute şi centre medicale”, lit. A „Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar” se majorează după cum urmează: a) cu 12% începând cu data de 1 ianuarie 2007 faţă de nivelul stabilit potrivit prevederilor art. 32^1 alin. (1) lit. a), pentru poziţiile 3 – 5 şi, respectiv, 10; b) cu 15% începând cu data de 1 ianuarie 2007 faţă de nivelul stabilit potrivit prevederilor art. 32^1 alin. (1) lit. a), pentru poziţiile 6 şi 7 şi, respectiv, 11 şi 12. ART. 33 Salariile de bază prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt brute şi impozabile şi se vor actualiza prin aplicarea creşterilor salariale acordate în conformitate cu prevederile legale. ART. 34 Sumele necesare pentru plata salariilor de bază, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului în grade şi trepte profesionale şi a celorlalte drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli. ART. 35 *** Abrogat ART. 36 Personalul de specialitate trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu. ART. 37 (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă şi la alte concedii, precum şi la drepturile aferente, în condiţiile stabilite pentru personalul contractual din sectorul bugetar. (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun, civile şi administrative, după caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice. ART. 38 Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă privind stabilirea salariului de bază individual la încadrare, promovarea personalului, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii. ART. 39 Ulterior stabilirii competenţelor pe tipuri de spitale, salariile de bază individuale pe funcţii, grade şi trepte profesionale vor fi stabilite în mod diferenţiat în funcţie de categoria unităţii şi de complexitatea activităţii, prin hotărâre a Guvernului. ART. 40 Salariile de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în structurile care furnizează servicii ambulatorii de specialitate nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcţii, grade şi trepte profesionale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. ART. 41 (1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere şi nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcţii, grade şi trepte profesionale, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru unităţile sanitare publice, altele decât cele clinice. (2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un număr mai mic de 1.000 de asiguraţi sau în cazul în care nivelul veniturilor realizate nu permite încadrarea personalului contractual cu normă întreagă, poate dispune încadrarea cu fracţiuni de normă. ART. 41^1 (1) Beneficiază în continuare de tichete de masă în conformitate cu prevederile Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările ulterioare, personalul contractual din unităţile şi subunităţile sanitare care, începând cu anul 2007, se finanţează de la bugetul de stat, precum şi medicii, farmaciştii şi medicii dentişti pe perioada anilor I – VII de rezidenţiat. (2) Categoriile de personal care beneficiază de tichete de masă potrivit alin. (1) sunt: a) personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele de planning familial din structura spitalelor; b) medicii şi personalul sanitar din unităţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii; c) personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile şi compartimentele de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor de urgenţă; d) personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din dispensarele şi cabinetele medicale de TBC, centrele şi laboratoarele de sănătate mintală, boli infecţioase din structura spitalelor, definite ca activităţi de interes deosebit în realizarea obiectivelor strategiei de sănătate publică. (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice. (4) Se abilitează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Sănătăţii Publice. ART. 41^2 Pentru asigurarea stabilităţii în sistemul sanitar, personalul va beneficia de o primă de stabilitate a cărei sumă va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului. ART. 42 În sectorul sanitar se pot utiliza şi funcţii specifice altor sectoare de activitate. ART. 43 Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia prevederilor art. 6 alin. (5) şi ale art. 12 alin. (2), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006. ART. 44 Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice alte dispoziţii contrare se abrogă. ART. 45 Anexele nr. I – VIII fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. ANEXA 1*) *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITAR ŞI AUXILIAR SANITAR I. Unităţi sanitare, altele decât cele clinice A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar ______________________________________________________________________________ |Nr. | Funcţia |Nivelul |Salariul de bază – lei-| |crt.| |studiilor|_______________________| | | | | minim maxim | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 1.| Medic primar | S | 5.991.000 12.203.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S |11.982.000 24.406.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 2.| Medic specialist | S | 5.129.000 8.740.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S |10.258.000 17.480.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 3.| Medic | S | 3.904.000 7.660.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S | 7.808.000 15.320.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 4.| Medic stagiar | S | 3.745.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S | 7.490.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 5.| Farmacist primar*) | S | 5.259.000 9.386.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S |10.518.000 18.772.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 6.| Farmacist specialist | S | 4.567.000 7.855.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S | 9.134.000 15.710.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 7.| Farmacist | S | 4.003.000 6.199.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S | 8.006.000 12.398.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 8.| Farmacist stagiar | S | 3.745.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală | S | 7.490.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 9.| Fiziokinetoterapeut, bioinginer | | | | | medical; principal | S | 4.049.000 9.097.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 10.| Fiziokinetoterapeut, bioinginer | | | | | medical; specialist | S | 3.976.000 7.187.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 11.| Fiziokinetoterapeut, bioinginer | | | | | medical | S | 3.904.000 5.988.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 12.| Fiziokinetoterapeut, bioinginer | | | | | medical; debutant | S | 3.714.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 13.| Dentist principal | SSD | 4.036.000 6.934.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 14.| Dentist | SSD | 3.962.000 6.131.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 15.| Dentist debutant | SSD | 3.634.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 16.| Asistent medical principal*****) | SSD | 4.069.000 7.094.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | SSD | 8.138.000 14.188.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 17.| Asistent medical*****) | SSD | 3.994.000 6.345.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | SSD | 7.988.000 12.690.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 18.| Asistent medical debutant*****) | SSD | 3.663.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | SSD | 7.326.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 19.| Asistent medical principal**) | PL | 3.994.000 6.991.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | PL | 7.988.000 13.982.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 20.| Asistent medical**) | PL | 3.919.000 6.242.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | PL | 7.838.000 12.484.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 21.| Asistent medical debutant**) | PL | 3.651.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | PL | 7.302.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 22.| Asistent medical principal**) | M | 3.994.000 6.491.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | M | 7.988.000 12.982.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 23.| Asistent medical**) | M | 3.919.000 5.494.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | M | 7.838.000 10.988.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 24.| Asistent medical debutant**) | M | 3.651.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | M | 7.302.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 25.| Tehnician dentar principal***) | M | 3.832.000 6.468.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 26.| Tehnician dentar***) | M | 3.760.000 5.510.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 27.| Tehnician dentar debutant***) | M | 3.503.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 28.| Soră medicală principală****) | M | 3.897.000 5.843.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | M | 7.794.000 11.686.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 29.| Soră medicală****) | M | 3.824.000 4.872.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | M | 7.648.000 9.744.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 30.| Soră medicală debutantă****) | M | 3.562.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | M | 7.124.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. **) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel. ***) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă. ****) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor. *****) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel. B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare ______________________________________________________________________________ |Nr. | Funcţia |Nivelul |Salariul de bază – lei-| |crt.| |studiilor|_______________________| | | | | minim maxim | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 31.| Biolog, biochimist, chimist, fizician,| | | | | expert în fizică medicală; principal | S | 531 941 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S | 1.061 1.881 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 32.| Biolog, biochimist, chimist, fizician;| | | | | fizician medical; specialist | S | 461 743 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S | 921 1.486 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 33.| Biolog, biochimist, chimist, | | | | | fizician; | S | 4.036.000 6.191.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S | 8.072.000 12.382.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 34.| Biolog, biochimist, chimist, fizician,| | | | | fizician medical; debutant | S | 384 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S | 768 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 35.| Psiholog, logoped, sociolog, profesor | | | | | CFM kinetoterapeut, asistent social, | | | | | asistent medical, moaşă; principal | S | 4.144.000 7.363.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 36.| Psiholog, logoped, sociolog, profesor | | | | | CFM kinetoterapeut, asistent social, | | | | | asistent medical, moaşă | S | 4.069.000 6.742.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 37.| Psiholog, logoped, sociolog, profesor | | | | | CFM kinetoterapeut, asistent social, | | | | | asistent medical, moaşă; debutant | S | 3.871.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 38.| Profesor CFM, biolog, chimist, | | | | | principal*) | SSD | 4.069.000 6.991.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 39.| Profesor CFM, biolog, chimist*) | SSD | 3.994.000 6.181.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 40.| Profesor CFM, biolog, chimist*); | | | | | debutant | SSD | 3.663.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| NOTA COMPANIEI DE INFORMATICĂ NEAMŢ: Salariile de la poziţiile 31, 32 şi 34 sunt exprimate în RON, iar salariile de la celelalte poziţii sunt exprimate în ROL. C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar ______________________________________________________________________________ |Nr. | Funcţia |Nivelul |Salariul de bază – lei-| |crt.| |studiilor|_______________________| | | | | minim maxim | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 41.| Infirmieră, agent DDD | G | 3.718.000 3.864.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 42.| Infirmieră, agent DDD; debutant | G | 3.532.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 43.| Brancardier, băieş, nămolar, | | | | | spălătoreasă, îngrijitoare | G | 3.645.000 3.864.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | G | 7.290.000 7.728.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 44.| Ambulanţier**) | | 3.824.000 5.360.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 45.| Şofer autosanitară I***) | | 3.824.000 4.872.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 46.| Şofer autosanitară II***) | | 3.749.000 4.385.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 47.| Şofer autosanitară III***) | | 3.676.000 3.897.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| *) Se aplică şi funcţiilor de educator puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2 – 3 ani învăţământ de zi sau de 3 – 4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă. **) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I, posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de şofer autosanitară I. ***) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare. II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale*1) A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar ______________________________________________________________________________ |Nr. | Funcţia |Nivelul |Salariul de bază – lei-| |crt.| |studiilor|_______________________| | | | | minim maxim | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 1.| Medic primar | S | 6.719.000 14.514.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S |13.438.000 29.028.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 2.| Medic specialist | S | 5.890.000 11.292.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S |11.780.000 22.584.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 3.| Medic rezident anul VI – VII | S | 8.696.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 4.| Medic rezident anul IV – V | S | 8.128.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S |16.256.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 5.| Medic rezident anul III | S | 7.182.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S |14.364.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 6.| Medic rezident anul II | S | 6.239.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S |12.478.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 7.| Medic rezident anul I | S | 5.292.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S |10.584.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 8.| Farmacist primar*) | S | 5.216.000 12.166.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S |10.432.000 24.332.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 9.| Farmacist specialist | S | 4.349.000 9.735.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S | 8.698.000 19.470.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 10.| Farmacist rezident anul III | S | 6.239.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 11.| Farmacist rezident anul II | S | 5.673.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 12.| Farmacist rezident anul I | S | 5.105.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 13.| Fiziokinetoterapeut, bioinginer | | | | | medical; principal | S | 4.049.000 11.963.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 14.| Fiziokinetoterapeut, bioinginer | | | | | medical; specialist | S | 3.904.000 9.573.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 15.| Asistent medical principal****) | SSD | 3.970.000 9.108.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | SSD | 7.940.000 18.216.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 16.| Asistent medical****) | SSD | 3.897.000 8.133.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | SSD | 7.794.000 16.266.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 17.| Asistent medical principal**) | PL | 3.897.000 9.005.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | PL | 7.794.000 18.010.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 18.| Asistent medical**) | PL | 3.824.000 8.033.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | PL | 7.648.000 16.066.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 19.| Asistent medical principal**) | M | 3.897.000 7.790.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | M | 7.794.000 15.580.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 20.| Asistent medical**) | M | 3.824.000 7.060.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | M | 7.648.000 14.120.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 21.| Soră medicală principală***) | M | 3.767.000 6.825.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | M | 7.534.000 13.650.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 22.| Soră medicală***) | M | 3.696.000 5.886.000 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | M | 7.392.000 11.772.000 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare ______________________________________________________________________________ |Nr. | Funcţia |Nivelul |Salariul de bază – lei-| |crt.| |studiilor|_______________________| | | | | minim maxim | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 23.| Biolog, biochimist, chimist, fizician,| | | | | expert în fizică medicală; principal | S | 513 1.197 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S | 1.026 2.393 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 24.| Biolog, biochimist, chimist, fizician;| | | | | fizician medical; specialist | S | 428 958 | | | – din anatomia patologică şi medicina | | | | | legală*2) | S | 856 1.915 | |____|_______________________________________|_________|_______________________| | 25.| Psiholog, logoped, sociolog, profesor | | | | | C ApreciazăApreciază

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: